none

כללים חדשים אומרים כי כעת תוכל לבנות הרחבות ללא אישור תכנון באנגליה

בעלי בתים ברחבי אנגליה בדיוק קיבלו את האור הירוק מהממשלה לבנות הרחבות הרבה יותר גדולות לפני שיהיה צורך באישור תכנון