none

זעמם של לקוחות הרמס לאחר שהחבילות נזרקות לפחים ונשארות תלויות על דלתות הכניסה

לקוחות ענקית המסירה הרמס הטילו ספק בנוהלי החברה לאחר שקיבלו הודעות לפיהן פריטיהם אוחסנו בבטחה על ידיות הדלתות, פחי האשפה והמדרכות.